Adatvédelmi Tájékoztató ​

1.) A tájékoztatás célja

Jelen adatkezelési tájékoztatás célja, hogy Pásztorné Korda Zsófia egyéni vállalkozó (Székhely: 1116 Budapest Bükköny utca 26.), Nyilvántartási szám: 51457493) által a www.fonixstudio.hu internetes weboldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2.) Adatkezelő megnevezése:

Név: Pásztorné Korda Zsófia egyéni vállalkozó
Székhely: 1116 Budapest Bükköny utca 26. 6/68
Adószám: 68241317-1-43
Email cím: info@fonixstudio.hu
Bankszámlaszám: 10102093-28081800-01005001
Bank neve: Budapest Bank

3.) A kezelt személyes adatok köre:

3.1) Az időpontfoglalás előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név, e-mail cím

3.2) A következő egyéb adatok kerülnek tárolásra.

Név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, egészségügyi adatok.

4.) Az adatkezelés jogalapja, módja, célja, általános irányelvek

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére, a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja az www.fonixstudio.hu weboldalon látható szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése a Vevőnek, a kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) A személyes adatok pontosságáért, valódiságáért kizárólag a Vevő tartozik felelősséggel.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a Vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6) A 16. életévet be nem töltött gyermek személyes adatainak (keresztnév, telefonszám) kezelése akkor jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, ill. engedélyezte. GDPR 8. cikk, (1), (2) bek. A hozzájárulást elég csak az első kezelés előtt megtenni.

5.) Az adatkezelés időtartama

5.1) A rendelés, időpontfoglalás során megadott személyes adatok kezelése addig tart, ameddig a Vevő az adataira irányuló törlési kérelmét írásban nem küldi az info@fonixstudio.hu címre. Adatait írásos vagy e-mailben történő kérésére a Szolgáltató köteles bemutatni, módosítani, vagy törölni.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6.) Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A Szolgáltató Szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a Vevő személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

jogszabályi kötelezettség alapján a NAV-nak

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Sybell Informatikai Kft 1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.

A fentieken túl a Vevőre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vevő kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7.) Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A Vevő jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A Szolgáltató megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.4) A Vevő jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Vevő az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5) Az Vevő jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.6) Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.7) Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

7.8) A Vevő a jelen tájékoztatásban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1116 Budapest Bükköny utca 26. 6/68

Email: info@fonixstudio.hu

8.) Cookie-k (Sütik)
8.1 A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

8.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

8.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Szolgáltató weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Szolgáltató információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

9.) Az adatok fizikai tárolási helye

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

10.) A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Kezelt adatok: Teljes név, E-mail

Felhasználása: Időpont foglalása-egyeztetése-módosítása

Jogalap: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Megőrzési idő: Ameddig a Vevő a törlést nem kéri

Kezelt adatok: Teljes név, Számlázási cím

Felhasználása: Számla kiállítása

Jogalap: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Megőrzési idő: A kiállítástól számított 8 év

Kezelt adatok: Teljes név, Számlázási cím, E-mail cím

Felhasználása: Elektronikus számla kiállítása

Jogalap: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Megőrzési idő: A kiállítástól számított 8 év

Kezelt adatok: Teljes név, Számlázási cím, E-mail cím, egészségügyi adatok

Felhasználása: szolgáltatás nyújtása

Jogalap: a szolgáltatás megfelelő minőségű teljesítéséhez szükséges

Megőrzési idő: Ameddig a Vevő a törlést nem kéri

11.) Technikai adatok

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

12.) Záró rendelkezések

12.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

12.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatást a Vevők értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatás módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.fonixstudio.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a Vevő a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított tájékoztatásban foglaltakat.